CGC

Condiții Generale Contractuale

Schachermayer Romania SRL

1. Dispoziții introductive

Aceste Condiții Generale Contractuale ("CGC") reglementează și fac parte integrantă din orice relație comercială dintre furnizorul Schachermayer România SRL și cumpărătorul de produse comercializate de furnizor, denumit în continuare, în mod generic „clientul”.

2. Domeniul de aplicare

Aceste CGC reglementează condițiile de vânzare a produselor de către Schachermayer România SRL atât în completarea contractelor individuale de vânzare-cumpărare încheiate în scris cu clientul, cât și atunci când contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în formă simplificată, potrivit art. 3 CGC   .
Prin plasarea unei comenzi, fără încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în formă scrisă, clientul își exprimă consimțământul său expres ca vânzarea să fie supusă prezentelor CGC.
În caz de conflict între clauzele specifice agreate de părți printr-un contract de vânzare-cumpărare încheiat în formă scrisă și prezentele CGC, vor prevala clauzele contractului de vânzare-cumpărare.
Furnizorul are dreptul de a modifica prezentele CGC în mod unilateral, dar este obligat să notifice de îndată clientul cu care se află deja într-o relație contractuală bazată pe un contract cadrul de vânzare-cumpărare, în scris, prin orice mijloc de comunicare și prin publicarea pe pagina de internet a furnizorului: www.schachermayer.ro.
În caz de modificare a CGC, acestea se aplică noilor clienți de la data afișării pe site-ul www.schachermayer.ro, iar clienților existenți de la data notificării modificărilor survenite.

3. Încheierea contractului

Contractul se încheie în general sub forma unui contract sub semnătură privată guvernat de clauzele negociate de părți, ce se completează cu prezentele CGC.. 
Contractul de vânzare în formă simplificată, supus și acela prezentelor CGC se consideră încheiat astfel:
- prin acceptarea în scris a confirmării de comandă a furnizorului în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea acesteia, și încasarea avansului de către furnizor în cazul în care acesta este solicitat.
- prin comanda cumpărătorului urmată de livrare.
În orice caz, contractul se încheie și fără transmiterea unei confirmări a comenzii dacă clientul acceptă în scris oferta furnizorului.
În cazul în care confirmarea comenzii semnată/acceptată de client este diferită de comanda inițială, confirmarea comenzii prevalează în caz de îndoială.

4. Livrarea

Livrarea produselor la adresa indicată de client sau, după caz, la depozitul central sau local al furnizorului atunci când clientul transportă produsele cu mijloace proprii, se face conform planificării logistice a furnizorului, în 2 zile lucrătoare de la acceptarea confirmării de comandă în scris pentru produse existente în stoc și în limita stocurilor din depozitele furnizorului și potrivit termenului comunicat de furnizor pentru produsele care nu se afla în stoc în momentul comunicării comenzii de către furnizor.
Livrarea se va face la depozitul central sau local al furnizorului sau, după caz, la depozitul cumpărătorului atunci când furnizorul transporta produsele cu mijloace proprii, însoțite de factură și alte documente legale, respectând condițiile stabilite de lege. După caz, pe baza planificării logistice și la cererea scrisă a cumpărătorului, furnizorul va putea livra la un depozit desemnat de client.
Costul transportului produselor nu face parte din prețul de achiziție al produselor. Când livrarea se face cu mijloacele furnizorului, cumpărătorul va achita furnizorului o taxă de transport evidențiată separat pe factură.
Clientul va semna factura la primirea mărfii în cazul în care livrarea se face la depozitul furnizorului sau atunci când furnizorul transportă produsele cu mijloace proprii, caz în care cumpărătorul are obligația de a semna documentele transportatorului si documentele furnizorului puse la dispoziție de transportator (borderou de livrare a mărfii, CMR, scrisoare de trăsura, aviz de însoțire a mărfii sau alt document pus la dispoziție de transportator), si orice alte documente care atestă că marfa a fost livrată.
Absenta semnăturii si/sau stampilei clientului, pe documentele de transport, pe avizul de însoțire a mărfii, pe factura originala, pe factura transmisa prin fax sau printr-un alt mijloc de comunicare în scris, sau necomunicarea oricărui document în forma, sau care nu cuprinde conținutul, sau care nu a fost trimis in termenul reglementat de către prezentele CGC, contract individual sau de lege, vor fi considerate că reprezintă culpa clientului, iar părțile vor considera că produsele au fost livrate la termenul, la prețul, în cantitatea și la calitatea contractată.
Transportul și stocarea produselor vor fi făcute în condițiile specificate în scris de către furnizor sau de producătorul produselor, iar în lipsa acestora în condițiile de diligență normale pentru natura specifică a fiecărui tip de produs, pentru a păstra calitatea lor.
Riscul pierii sau deteriorării produselor trece în sarcina clientului la primirea acestora sau, în cazul în care bunurile sunt livrate de transportator, la momentul predării bunurilor spre transport.
Furnizorul poate să își rezerve proprietatea produselor până la plata integrală a acestora, prin încheierea unui contract scris cu clientul.

5. Primirea livrării

Clientul este obligat să primească livrarea comenzii confirmate la locul stabilit.
În cazul în care clientul nu primește livrarea, în mod nejustificat, bunurile sunt stocate pe cheltuiala și riscul clientului fie la furnizor, fie la o terță parte. Dacă depozitarea are loc la furnizor, acesta are dreptul să solicite o taxă de depozit într-un cuantum stabilit unilateral de acesta în conformitate cu prețurile medii de depozitare practicabile pe piață. Răspunderea furnizorului pentru deteriorarea sau dispariția bunurilor depozitate la locul său de depozitarea este limitată situațiilor de intenție sau neglijență gravă a furnizorului.
În cazul în care clientul nu primește bunurile în totalitate sau parțial, în mod nejustificat, furnizorul poate (i) să rezilieze contractul după stabilirea unei perioade de grație de 5 zile lucrătoare și / sau (ii) să ceară despăgubiri pentru neîndeplinirea contractului, fără a fi ținut să facă dovada prejudiciului suferit, în cuantum de 30% din valoare livrării și, în plus, repararea daunelor produse efectiv, inclusiv a profitului pierdut, la alegerea sa. Aceste prevederi sunt aplicabile în orice situație în care contractul este reziliat din alte motive ce nu țin de răspunderea furnizorului.

6. Datele de livrare

Datele de livrare sunt cele indicate de furnizor (i) la primirea confirmării comenzii furnizorului de către client sau (ii) în lipsa confirmării comenzii prin notificarea clientului cu privire la disponibilitatea de livrare a furnizorului.
Forța majoră și cazul fortuit, așa cum sunt definite în art. 1351 alin.2 si alin. 3 Cod civ., exonerează de răspundere partea care le invoca (debitorul obligației imposibil de executat), cu obligația notificării celeilalte parți (creditorul obligației imposibil de executat) în scris, in termen de 3 zile de la momentul în care debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască imposibilitatea de executare și cu condiția ca evenimentul care provoacă imposibilitatea de executare a obligațiilor să se fi produs înainte ca debitorul obligației imposibil de executat să fie de drept sau sa fi fost pus în întârziere.
Atunci când imposibilitatea este temporară, executarea obligației se suspendă pentru un termen rezonabil, apreciat în funcție de durata şi urmările evenimentului care a provocat imposibilitatea de executare. Dovada imposibilității de executare revine debitorului.
Aceleași dispoziții sunt aplicabile și unor evenimente imprevizibile specifice cum ar fi  suspendarea, întreruperea sau neîndeplinirea obligațiilor de furnizare ale producătorului sau furnizorului de la care se aprovizionează furnizorul, defectele tehnice ale instalațiilor de producție sau de transport, conflicte de muncă, întreruperea traficului etc.
În nicio situație nu va putea fi considerată drept caz de forța majora sau caz fortuit situația în care clientul întâmpină dificultăți financiare, se află în incident bancar, nu dispune de lichidități, devine insolvabil sau orice alta situație similară.

7. Livrări parțiale

Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres, furnizorul are dreptul să efectueze livrări parțiale care vor fi acceptate și plătite de către client.

8. Garanție

Furnizorul garantează că livrarea respectă calitatea specificată în documentația tehnică a produsului emisă de producător.
Descrierea produselor într-un material publicitar sau în alte  declarații publice nu constituie o descriere a calității mărfurilor. Abaterile în ceea ce privește mărimea, greutatea sau calitatea sunt permise în limitele standardelor aplicabile în țara producătorului.
Nuanțele de culoare ale produselor sunt cele specificate în   documentația tehnică a produsului emisă de producător, și pot prezenta mici variații față de nuanțele rezultate din fotografiile de prezentare. 
Perioada de garanție este cea oferită de producător în funcție de natura produsului și începe să curgă de la predarea produselor clientului sau spre transport, după caz.
Nicio remediere efectuată pe parcursul termenului de garanție nu conduce la prelungirea acestuia.
Orice tip de garanție, pentru vicii sau bună funcționare, expiră în cazul modificării, procesării, manipulării necorespunzătoare a bunurilor livrate sau oricărei intervenții neautorizate asupra acestora.
Furnizorul nu este răspunzător pentru exactitatea informațiilor cu privire la manipulare, procesare și operare, în măsura în care aceste informații figurează în broșuri, descrieri tehnice sau alte instrucțiuni, acestea fiind răspunderea producătorului.
La recepția produselor clientul are obligația de a verifica condițiile de calitate și cantitate a produselor și de a confirma recepția în maximum 48 ore de la sosirea transportului la punctul de descărcare, prin fax sau printr-un alt mijloc de comunicare în scris.  
În cazul constatării unor diferențe de cantitate, a unor probleme de calitate sau a unor vicii aparente la livrare, clientul are obligația să întocmească și să transmită furnizorului un proces verbal de constatare a diferențelor, problemelor sau a viciilor respective in 48 de ore de la primirea produselor sub sancțiunea pierderii dreptului de a reclama și/sau obține remedierea acestora din partea furnizorului.
Răspunderea furnizorului pentru lipsuri calitative, cantitative sau vicii aparente va fi limitată la i) suplinirea cantităților lipsă, înlocuirea produselor ce prezinta probleme de calitate sau vicii aparente, după caz, sau ii) rambursarea prețului de achiziție plătit de către client pentru produsele în cauza, potrivit contractului sau comenzii si acceptării de comandă, la libera alegere a furnizorului.
Furnizorul este ținut să răspundă exclusiv pentru viciile ascunse ale produselor pe care le-a cunoscut sau trebuia să le cunoască la data încheierii contractului, constatate de către client într-un termen de maximum 1 an de la predarea respectivelor produse și comunicate furnizorului în termen de 2 (două ) zile lucrătoare de la data constatării acestora.
Furnizorul nu își va asuma nici o răspundere pentru consecințele utilizării incorecte sau neconforme cu destinația produselor sau ale nerespectării eventualelor instrucțiuni ale producătorului de către client.
Furnizorul nu garantează în nici un fel rezultatele pe care clientul le-ar putea obține în orice aplicație particulară prin utilizarea produselor.

9. Prețul

Prețurile bunurilor se bazează pe lista actuală de prețuri a furnizorului. Furnizorul își rezervă dreptul de a ajusta aceste prețuri, în special în funcție de modificările prețurilor de achiziție, costurile logistice și modificările fiscale.
În cazul în care leul RON va înceta să mai existe în viitor și va fi înlocuit cu moneda europeană "EUR", atunci toate obligațiile de plată din cadrul contractului vor fi evaluate în EUR la cursul de schimb EUR/RON din data oficială a trecerii la noua monedă.

10. Termenul de plată

Prin trimiterea acceptării confirmării de comandă, prin semnarea și/sau stampilarea facturilor sau oricăror documente ce însoțesc produsele livrate, prin intrarea in posesia produselor livrate de furnizor, prețul produselor se considera acceptat și datorat în mod definitiv si irevocabil de către client.
Termenul de plată este cel comunicat de furnizor în confirmarea de comandă Clientul este de drept în întârziere în temeiul prevederilor art. 1523 alin. 2 din Codul Civil la data expirării termenului de plată.
În cazul întârzierii la plata facturilor de către Client, acesta datorează furnizorului o penalizare procentuală în valoare de 0,15 % din suma restanta pe zi de întârziere. Penalitățile vor fi calculate și datorate de client și după atingerea cuantumului sumei asupra căreia au fost calculate, pana la achitarea integrală a sumelor restante.
În cazul în care clientul depășește termenul de plata cu mai mult de 14 zile calendaristice, contractul poate fi reziliat de furnizor printr-o notificare scrisă, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate suplimentară și fără intervenția instanțelor judecătorești.   
Furnizorul își rezervă dreptul de a condiționa livrarea de produse de constituirea de către client a unor garanții în favoarea sa care să acopere valoarea produselor livrate sau care urmează să fie livrate către client.

11. Retur de marfă

Retururile de marfă nu sunt premise decât cu aprobarea prealabilă a Schachermayer România SRL. 

Retururile aprobate în prealabil de către Schachermayer România SRL se vor prelucra in conditiile de mai jos:

  1. Completarea și semnarea unui formular de retur comandă
  2. Clientul își organizeză și suportă transportul. În cazul în care marfa este trimisă pe costul Schachermayer România SRL, coletele se vor refuza
  3. Începând cu data 01.07.2019 retururilor de marfă acceptate (care nu provin din culpa Schachermayer România SRL) li se va aplică o taxă de 10% fără TVA din valoarea mărfii returnate, dar nu mai puțin de 60 RON fără TVA.
  4. Comenzilor de retur cu o valoare mai mică de 600 RON fără TVA li se va aplica o taxă de 60 RON fără TVA
  5. Comenzilor de retur cu o valoare de 600 RON fără TVA sau mai mare li se va aplica o taxă procentuală de 10% din valoarea totală.”

12. Despăgubiri

Răspunderea furnizorului pentru orice prejudiciu de orice natură cauzat clientului, prepușilor, colaboratorilor, clienților etc. acestuia în legătură cu relația contractuală stabilită cu furnizorul și/sau produsele livrate de furnizor , este limitată în orice situație la o despăgubire echivalentă cu prețul de cumpărare negociat pentru bunurile relevante fără TVA.
Furnizorul răspunde doar pentru daunele cauzate de încălcarea cu intenție sau gravă neglijență a obligațiilor contractuale sau legale asumate față de client, proba vinovăției furnizorului fiind în sarcina clientului.
Furnizorul nu răspunde pentru câștigurile nerealizate, întreruperea activității, afectarea producției clientului sau daunele indirecte suferite de client în relația contractuală cu furnizorul.
În măsura în care furnizorul furnizează informații tehnice sau sfaturi de orice fel cu privire la produse, iar aceste informații sau sfaturi nu fac parte din sfera de servicii convenită prin contract, furnizarea unor astfel de informații sau sfaturi se face gratuit, cu excluderea oricărei răspunderi a furnizorului.

13. Date personale

Acordăm o deosebită atenție protecției datelor clienților noștri.
Pentru toate informațiile privind protecția datelor, consultați politica noastră de protecție a datelor personale, disponibilă la www.schachermayer.ro/datenschutz. 
Prin plasarea unei comenzi,  clientul confirmă că a luat cunoștință de și acceptă politica noastră protecție a datelor personale.

14. Dispoziții finale

Prezentele CGC se completează cu dispozițiile Codului Civil Român.
Litigiile sau cererile decurgând din sau în legatură cu aceste CGC și/sau contractele individuale încheiate cu clienții vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele competente din Municipiul București. În cazul în care competența materială revine judecătoriei, instanța competentă va fi Judecătoria Sectorului 1 București.
Daca o clauză a acestor CGC este considerată de o instanță judecătorească, tribunal arbitral sau de o alta autoritate competenta, ca nevalabila ori nelegala, acea clauza va fi disjunsa de restul CGC, care vor continua să fie valabile și executabile în condițiile legii.
Aceste Condiții Generale Contractuale au fost adoptate și publicate  de Schachermayer România SRL pe pagina web:http://www.schachermayer.ro/agb în data de 02.12.2019, fiind aplicabile relațiilor comerciale inițiate, începând cu această dată.